Thông báo hủy thầu gói thầu Mua vắc xin DPT-VGB-Hib sử dụng trong Tiêm chủng mở rộng

 Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xin thông báo hủy thầu gói thầu Mua vắc xin DPT-VGB-Hib sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng - Mã TBMT: IB2300288195 thời điểm đăng tải 31/10/2023.

Lý do hủy thầu: Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu (theo quy định tại khoản 1 điều 17 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13)

Nội dung chi tiết đã được đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia.

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan