THÔNG BÁO HỦY THẦU GÓI THẦU MUA SINH PHẨM, HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM SỐT XUẤT HUYẾT

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xin thông báo hủy thầu gói thầu Mua sinh phẩm, hoá chất, vật tư xét nghiệm sốt xuất huyết - Mã TBMT: IB2300344466-00 thời điểm đăng tải 04/12/2023.

Lý do hủy thầu: Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu (theo quy định tại khoản 1 điều 17 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13)

Nội dung chi tiết đã được đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia.

Thong_bao_huy_thau.pdf

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan