Thông báo hủy thầu gói thầu Dịch vụ kiểm toán tài chính năm 2021

THÔNG BÁO HỦY THẦU 

1. Tên gói thầu: Dịch vụ kiểm toán tài chính năm 2021 cho dự án “Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2016-2021” do Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ viện trợ. 

2.  Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 11 giờ 12’ ngày 15/11/2022 đến 14 giờ 00’ ngày 16/12/2022. 

3.  Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Thông tin được đăng tải trên mạng đấu thầu Quốc gia địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn/. 

Nay Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (bên mời thầu) thông báo hủy thầu với nội dung như sau: 

- Hủy thầu gói thầu “Dịch vụ kiểm toán tài chính năm 2021 cho dự án “Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2016-2021” do Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ viện trợ”: 

- Lý do hủy thầu: Theo Khoản 1, Điều 17, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13: Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan