Thông báo danh sách ứng viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Thực hiện Quyết định 37/2018/QĐ-Ttg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư/ phó giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Thực hiện thông tư 4/2019/TT BGD ĐT và 06/2020/TT BGD ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giáo sư nhà nước, Hội đồng giáo sư ngành - liên ngành, Hội đồng giáo sư cơ sở.

Ngày 12/5/2021, Hội đồng Khoa học Đào tạo Viện thống nhất cao về việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở và đề cử 11 thành viên (danh sách chi tiết sau: Danh_sách_đề_cử_ứng_viên_Hội_đồng_giáo_sư_cơ_sở.xlsx) làm cơ sở để Viện Trưởng quyết định thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021.

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan