DỰ ÁN “ỨNG PHÓ KHẨN CẤP ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA VIỆT NAM” | VIETNAM COVID-19 EMERGENCY RESPONSE PROJECT

DỰ ÁN “ỨNG PHÓ KHẨN CẤP ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA VIỆT NAM” | VIETNAM COVID-19 EMERGENCY RESPONSE PROJECT 

Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội | Environmental and Social Management Plan  

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (VSDTTƯ) và Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm (POLYVAC) được Chính phủ và Bộ Y tế giao thực hiện dự án “Ứng phó khẩn cấm đại dịch COVID-19 của Việt Nam”. Dự án được Tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới. Trong các hoạt động của dự án, các đơn vị triển khai dự án sẽ triển khai các biện pháp và hành động để đảm bảo rằng Dự án tuân thủ theo các Tiêu chuẩn về Môi trường và Xã hội (ESSs), trong đó bao gồm Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội.  

Nội dung chi tiết về Kế hoạch xem tại đây:

ESMP_final_2020_9_8.pdf

 


Các bài viết liên quan