Danh sách ứng viên đăng ký xét chức danh Phó giáo sư năm 2021

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo danh sách ứng viên đăng ký xét chức danh phó giáo sư năm 2021.

Danh sách ứng viên xem chi tiết tại đây: 

           DS_ung_vien_dang_ky_xet_2021.pdf

Đơn đăng ký của ứng viên xem chi tiết tại đây:

  • Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư của ứng viên Phạm Quang Thái:

                         Ung_vien_Pham_Quang_Thai.pdf

  • Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư của ứng viên Lê Anh Tuấn:

                         Ung_vien_Le_Anh_Tuan.pdf

 


Các bài viết liên quan