Danh mục văn bản quy định về công tác xét nghiệm COVID-19

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Văn Thuấn về việc tập hợp các văn bản hướng dẫn công tác xét nghiệm COVID-19 và chỉ đạo tại Phiếu trình 4684/HC ngày 01/6/2021 về việc đăng tải, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị Văn Phòng Bộ, Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Môi trường Y tế; Cục Quản lý khám chữa bệnh, CDC các tỉnh, thành phố thực hiện việc đăng tải thư mục văn bản quy định về công tác xét nghiệm lên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế, trang thông tin điện tử của các Vụ, Cục, CDC các tỉnh, thành phố, thường xuyên cập nhật khi có văn bản mới được ban hành về nội dung trên, sau khi đăng tải thông báo tới các đơn vị trực thuộc để tra cứu khi cần thiết. 

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trân trọng gửi các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ và các đơn vị Danh mục và tập hợp văn bản để thực hiện việc đăng tải lần đầu.  

Danh mục các văn bản quy định công tác xét nghiệm Covid-19 download tại link dưới đây:

Dang_tai_web_vien.zip

Trân trọng thông báo./. 

 


Các bài viết liên quan