Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2023-2024

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD &ĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công khai những thông tin theo quy định như sau: 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2023-2024: (Biểu mẫu 17)

BM17-Cong_khai_cam_ket_chat_luong_DT.pdf

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2023-2024: (Biểu mẫu 18) 

BM18-Cong_khai_chat_luong_dao_tao_thuc_te.pdf

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2023-2024: (Biểu mẫu 19)

BM19-Cong_khai_co_so_vat_chat.pdf

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2023-2024: (Biểu mẫu 20)

BM20-Cong_khai_doi_ngu_GVCH.pdf

Công khai tài chính năm học 2023-2024: (Biểu mẫu 21) 

BM21-Cong_khai_tai_chinh_nam_hoc_2023-2024.pdf

Trân trọng thông báo.    

 


Các bài viết liên quan