CĐCS Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức lễ kết nạp đoàn viên công đoàn

Thực hiện hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 của Tổng Liên đoàn, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chương trình công tác năm 2023 của Công đoàn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Ban Chấp hành Công đoàn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn năm 2023.

​Tới dự buổi Lễ kết nạp có Ths. Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Lãnh đạo Khoa/Trung tâm, Tổ trưởng Công đoàn và 5 đoàn viên mới được kết nạp trong đợt này.

Thay mặt cho Ban Chấp hành Công đoàn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đồng chí Chủ tịch Công đoàn đã trao quyết định kết nạp và giao nhiệm vụ cho các công đoàn viên mới chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của Công đoàn các cấp; tích cực tham gia các hoạt động công đoàn của đơn vị, của Viện xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất đạo đức; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong lao động và trong cuộc sống, góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Viện.

ThS. Thu Hà - Chủ tịch công đoàn

 


Các bài viết liên quan