Chuyên môn

62

62

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lưu Phương Dung - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

66

66

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Ngô Khánh Phương - ngành Vi sinh vật học.
Xem thêm

58

58

Hội nghị Giáo dục Y học toàn quốc lần thứ VII với chủ đề "Lượng giá trong giáo dục y học dựa trên năng lực: Thách thức và giải pháp". 
Xem thêm

79

79

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Văn Khang - ngành Y học dự phòng, mã số 9 72 01 63.
Xem thêm

72

72

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Khiếu Thị Thúy Ngọc - ngành Vi sinh vật học.
Xem thêm

76

76

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 337 của NCS Trần Thị Minh Tâm.
Xem thêm