Chuyên môn

41

41

Ngày 09/5/2013, Viện trưởng ký Quyết định số 516/QĐ-VSDTTƯ ngày 09/5/2013 về việc Phê duyệt Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục "An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm vi sinh".
Xem thêm

50

50

Ngày 24/01/2022, Viện trưởng ký Quyết định số 89/QĐ-VSDTTƯ về việc Phê duyệt Kế  hoặch đào tạo liên tục năm 2022.
Xem thêm

30

30

Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ra Quyết định Phê duyệt kế hoạch đào tạo liên tục năm 2021.
Xem thêm

56

56

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Quốc Cường - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

45

45

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Thị Mai Hưng - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

58

58

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lưu Thị Dung - ngành Vi sinh vật học.
Xem thêm