DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ KHUNG ĐIỂM PHỎNG VẤN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

Để phục vụ cho kỳ xét tuyển viên chức của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2019. Hội đồng xét tuyển viên chức Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2019 ban hành Danh mục Tài liệu tham khảo và Khung điểm phỏng vấn trong kỳ xét tuyển viên chức của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2019.

Xin thông báo đến các thành viên Hội đồng, Ban kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức; các thí sinh dự tuyển và cá nhân, đơn vị có liên quan được biết.

Nội dung chi tiết của Danh mục Tài liệu tham khảo và Khung điểm phỏng vấn xem tại đây:

Danh_mục_tài_liệu_tham_khảo_và_khung_điểm_phỏng_vấn.pdf


Các bài viết liên quan