Tin tức nổi bật

37

37

Ngày 13/6/2024 vừa qua, Đoàn thanh niên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Quận đoàn.

Xem thêm

25

25

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu Thuê dịch vụ kiểm toán tài chính năm 2023 cho Dự án “Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2016-2021” và “Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2021-2026” CDC Hoa Kỳ viện trợ” . 

Xem thêm

36

36

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các hoạt động mua sắm sinh phẩm, hoá chất, vật tư tiêu hao sử dụng nguồn vốn dự án “Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2021-2026” do CDC Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại. 

Xem thêm

19

19

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu mua hóa chất, vật tư theo danh mục chi tiết trong Phụ lục 1

Xem thêm