Tin tức nổi bật

1

1

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kế hoạch tổ chức hội thảo 3 Khoá đào tạo dịch tễ học thực địa ngắn hạn 1, thuộc Dự án “ Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2021-2026” tại Hà Nội, từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 7 năm 2024.

Xem thêm

61

61

Thông báo Kết quả ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư.

Xem thêm

17

17

TT ỨDKHCNYS - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư, sinh phẩm, hóa chất cho hoạt động sản xuất bộ mẫu Ngoại kiểm HIV.

Xem thêm

16

16

TT ỨDKHCNYS - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư, sinh phẩm, hóa chất cho hoạt động sản xuất bộ mẫu Ngoại kiểm HIV-HBV-HCV.

Xem thêm