Công khai cam kết chất lượng đào tạo

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công khai những thông tin theo quy định như sau: 

  1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2019-2020: (Biểu mẫu 17 nội dung chi tiết: BM17-_Cong_khai_cam_ket_chat_luong_dao_tao.pdf)
  2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế: (Biểu mẫu 18 nội dung chi tiết: BM18-_Cong_khai_chat_luong_dao_tao_thuc_te.pdf)
  3. Công khai thông tin cơ sở vật chất: (Biểu mẫu 19 nội dung chi tiết: BM19-_Cong_khai_co_so_vat_chat.pdf)
  4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu: (Biểu mẫu 20 nội dung chi tiết: BM20-_Cong_khai_doi_ngu_GV_co_huu.pdf)
  5. Công khai tài chính: (Biểu mẫu 21 nội dung chi tiết: BM21-_Cong_khai_tai_chinh.pdf)

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan