Xây dựng chương trình ngoại kiểm cho xét nghiệm huyết thanh học anti - HCV

Việc tăng cường đảm bảo chất lượng cho xét nghiệm hiện nay là vấn đề rất được quan tâm. Viện Pasteur Thành phố (Tp.) Hồ Chí Minh tiến hành thí điểm chương trình ngoại kiểm cho xét nghiệm huyết thanh học tìm kháng thể toàn bộ kháng HCV (Anti-HCV) nhằm tiến tới giúp cung cấp một công cụ hỗ trợ đảm bảo chất lượng cho các phòng xét nghiệm với chi phí phù hợp. Mẫu ngoại kiểm được sản xuất dựa trên quy trình chuẩn đã được công nhận đạt chuẩn ISO17043:2010 cho đơn vị cung cấp chương trình ngoại kiểm cho xét nghiệm huyết thanh học. Phân tích kết quả dựa trên phương pháp so sánh nhóm tham chiếu. Kết quả chương trình cho thấy, có 35 phòng xét nghiệm tham gia thực hiện 45 lượt xét nghiệm bằng 3 nhóm sinh phẩm chính: Cobas – Roche (n=16), Architect – Abbott (n=15), và các thử nghiệm nhanh (n=14). Phân tích kết quả thử nghiệm ghi nhận có 4/35 (11,4%) phòng xét nghiệm có kết quả không tương đồng với kết quả tham chiếu, tất cả đều trên các sinh phẩm nhanh. Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh bước đầu đã triển khai thí điểm thành công chương trình ngoại kiểm cho xét nghiệm huyết thanh học Anti-HCV. Việc tự cung cấp chương trình ngoại kiểm cho xét nghiệm này tại Việt Nam là hết sức cần thiết trong chiến lược dài hạn nhằm tận dụng tối đa nguồn lực trong nước để phục vụ hiệu quả cho các hoạt động đảm bảo chất lượng cho xét nghiệm này.


Các bài viết liên quan

Danh mục