Công bố Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2024

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; 

Thực hiện công văn số 37/HĐGSNN ngày 01/4/2024 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024;

Ngày 15/5/2024, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2024. Danh sách thành viên Hội đồng chi tiết xem tại đây:

qd-2024-302-thanh_lap_HD_GS_co_so_2024.pdf

Ngày 17/5/2024, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã phê duyệt Quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký Hội đồng, Danh sách chi tiết xem tại đây:

qd-2024-311-1_QD_phe_duyet_ket_qua_bau_chu_tich.pdf

Lý lịch khoa học các thành viên Hội đồng chi tiết xem tại đây:

Lý lịch khoa học thành viên Hội đồng

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan