| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG


 Tên luận án: Thực trạng bệnh dại ở người tại các tỉnh trung du, miền Núi phía Bắc và hiệu quả can thiệp truyền thông thay đổi hành vi trong trường học. 

Chuyên ngành: Y tế công cộng 
Mã số: 62.72.03.01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Hương

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS. TS. Trần Thị Giáng Hương
2. PGS.TS Hoàng Văn Tân

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương  

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN  

 Luận án là nghiên cứu khoa học có hệ thống và cung cấp những thông tin có giá trị về đặc điểm dịch tễ học của của bệnh dại trong vòng 5 năm (2010-2015) tại 14 tỉnh trung du, miền núi phía bắc cũng như các thông tin về hiệu quả bền vững của biện pháp can thiệp truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh dại đối với trẻ em trong độ tuổi 6 đến 15 tuổi. Những thông tin này là bằng chứng khoa học để xây dựng các giải pháp phòng chống bệnh dại hiệu quả tại các địa phương. Ngoài ra luận án cũng sẽ là minh chứng đóng góp cho hoạt động giảng dạy các vấn đề y tế công cộng và dịch tễ học.

 1. Đặc điểm bệnh dại tại khu vực trung du, miền Núi phía Bắc
+ Tỷ lệ tử vong do dại tại khu vực này cao nhất cả nước, có xu hướng giảm. 
+ Người tiêm phòng dại chiếm tỷ lệ thấp so với các khu vực khác và có xu hướng tăng
+ Sự tăng giảm số lượng người tiêm phòng dại có liên quan với yếu tố khí hậu là nhiệt độ. Phân tích đa biến cho thấy khi nhiệt độ trung bình trong tháng tăng lên 20C thì nguy cơ số người tiêm VX tăng lên 4% (p < 0,0005).

 2. Thực trạng phơi nhiễm bệnh dại của trẻ em 6-15 tuổi và hiệu quả của truyền thông phòng chống bệnh dại trong trường học 
+ Nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ trẻ em lứa tuổi 5-15 tuổi bị chó mèo cắn, cào, liếm cao có phơi nhiễm với bệnh dại là 29,7%. Kiến thức hiểu biết về phòng chống bệnh dại của học sinh còn thấp là 30,6%
+ Hiệu quả biện pháp truyền thông phòng chống bệnh dại trong trường học, tỷ lệ trẻ em bị chó mèo cắn giảm 25,5%; lệ tiêm vắc xin phòng dại trong nhóm bị phơi nhiễm tăng thêm 44,7%. Đây là biện pháp hiệu quả có thể triển khai rộng rãi trên toàn quốc để đạt được mục tiêu của chương trình quốc gia khống chế tiến tới loại trừ bệnh dại
Hà Nội, ngày 10 tháng10 năm 2018

    TM.TẬP THỂ HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH

PGS.TS Trần Thị Giáng Hương    Nguyễn Thị Thanh Hương
 
 
INFORMATION ABOUT NEW FINDINGS OF THE PHD THESIS 

Title: Rabies situation in human in Northern Midland and Mountainous Region, the effectiveness of communication intervention in changing pupil’s rabies prevention behavior

Specialization: Public health
Code: 62.72.03.01

Name of PhD student: Nguyen Thi Thanh Huong

Supervisors: 1. Asoc Prof Tran Thi Giang Huong, MD, PhD
2. Asoc Prof Hoang Van Tan, MD, PhD

Training Institution: National Institute of Hygiene and Epidemiology
SUMMARY OF NEW FINDINGS OF THE THESIS  

 This dissertation is a systematically scientific study and provide valuable inforamtion on the epidemiological characteristics of rabies in the period from 2010 to 2015 in 14 midland and northern mountainous provinces as well as information on the long term and sustainable effectiveness of health education communication intervention about rabies prevention for children in the age group from 6 to 15 years old. This information is scientific evidences to develop effective solutions for rabies prevention at the localities. On the other hand, this dissertation also is the contribution proof to public health problems and epidemiology topics trained at universities and institutions.

1. The characteristics of rabies disease in the Northern Midland and Mountainous Region
+ The number of rabies deaths in human recorded in this area accounted for highest proportion in all rabies deaths nationwiden and on the downward trend.
+ The proportion of patient getting vaccinated against rabies is at the lower rate than other areas and this figure is on the upward trend.
+ The increase in the number of patient getting vaccinated against rabies has close relationship with the climate factors (temperature). Multiple variants analysis showed that an increase in temperature by 20C will result in an increment of more 4% of patients getting vaccinated against rabies(p < 0,0005).

2. The fact exposure rate of rabies disease among children aged from 6 to 15 years old and the effectiveness of communication approach in rabies prevention in schools
+ This research revealed that the rate of children in the age group from 5 to 15 years old exposed to suspected rabid animals (being bitten, scratched or licked) was 29,7%. The pupil’s rabies knowledge is limited, only 30,6% of them are aware of rabies prevention measures.
+ The efficacy of rabies prevention communication approach in schools: The rate of children exposed to suspected rabies animals reduced by 25,5%; the rate of patients getting vaccinated against rabies increased by 44,7%. As the result, this has shown an effective approach and need to expand in national scale to fulfill the national target program toward to rabies elimination.

Hanoi 10 Oct 2018

Supervisors PhD student


Asoc Prof Tran Thi Giang Huong, MD, PhD                     Nguyen Thi Thanh Huong              


Tải file tóm tắt Tiếng Việt tại đây: Tom tat luan an - benh Dai - TV- Nguyen Thi Thanh Huong.pdf

Tải file tóm tắt Tiếng Anh tại đây: Tom tat luan an - Benh dai - TA - Nguyen Thi Thanh Huong.pdf

Tải file toàn văn luân án tại đây: LA benh Dai - Nguyen Thi Thanh Huong.pdf


Tag: trường họcđổi hành vihiệu quả can thiệp truyền thôngmiền núi phía bắctỉnh trung dungười

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
0.0/5 0