| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

Thông tin về các kết luận mới của Luận án NCS. Trần Ngọc Minh


Tên luận án: “Hiệu quả sử dụng gạo lật nảy mầm trong kiểm soát glucose máu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2”.

Chuyên ngành: Dinh dưỡng tiết chế 
Mã số: 62-72-73-10

Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN NGỌC MINH

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS. TS. LÊ DANH TUYÊN
    2. PGS. TS. NGUYỄN ĐỖ HUY

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương  

 TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN  

1. Nghiên cứu mức độ đáp ứng Glucose máu của gạo lật nảy mầm ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 cho thấy thay thế 50% hoặc 100 % gạo trắng bằng gạo lật nảy mầm có tác dụng làm giảm mức độ tăng  Glucose máu sau ăn và sử dụng gạo lật nảy mầm nhiều hơn có tác dụng hạn chế tăng Glucose máu sau ăn tốt hơn.
- Sử dụng 100% gạo lật nảy mầm hoặc 50% gạo trắng và 50% gạo lật nảy mầm có Glucose máu và mức tăng Glucose máu sau ăn thấp hơn  so với  100% gạo trắng tại thời điểm sau ăn 30 phút, 60 phút và 90 phút. 
- Tại thời điểm 120 phút sau ăn, Glucose máu của sử dụng 100% gạo lật nẩy mầm  thấp  hơn so với sử dụng 100% gạo trắng     

2. Nghiên cứu can thiệp lâm sàng sử dụng gạo lật nảy mầm sau 16  tuần ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có hiệu quả trong hỗ trợ  kiểm soát Glucose máu, HbA1c và một số chỉ số sinh hóa, nhân trắc :
 - Hỗ trợ kiểm soát Glucose máu, HbA1c: Can thiệp sử dụng gạo lật nảy mầm ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 trong 16 tuần đã có  tác dụng trong  hỗ trợ kiểm soát Glucose máu, HbA1c. Nồng độ glucose máu của nhóm can thiệp đã giảm từ 8,44 ± 0,86 mmol/L xuống 7,15 ± 0,49 mmol/L (p<0,001), HbA1c đã giảm từ 6,92% xuống 6,2% (p<0,001), do đó kết hợp điều trị thuốc và chế độ ăn  gạo lật nảy mầm có hiệu quả hơn việc chỉ sử dụng các thuốc điều trị đái tháo đường .
 - Sử dụng gạo lật nảy mầm có tác dụng  thay đổi chỉ số nhân trắc: Vòng eo của bệnh nhân đái tháo đường typ 2 đã giảm  so với thời điểm điều tra ban đầu được 4,6 cm. Tỷ số eo/mông đã giảm 0,06. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu đều giảm có ý nghĩa thống kê sau 16  tuần sử dụng gạo lật nảy mầm .
    - Hiệu quả đối với chuyển hóa lipid máu: Sử dụng gạo lật nảy mầm trong 16 tuần  có tác dụng cải thiện các chỉ số lipid máu: Giảm Cholesterol toàn phần, Triglycerid  và tăng HDL-C so với thời điểm trước can thiệp.

Hà Nội, ngày......tháng......năm 2017
    
TM.TẬP THỂ HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH
 

 
INFORMATION ABOUT NEW FINDINGS OF THE PHD THESIS 

Title: “Effects of Pre-germinated brown rice on controlling blood glucose levels in Type 2 Diabetes patients
Specialization: Nutrition Science           Code: 62-72-73-10

Name of PhD student : TRAN NGOC MINH
Supervisors: 1. Associate Professor. LE DANH TUYEN
2. Associate Professor. NGUYEN DO HUY

Training Institution: National Institute of Hygiene and Epidemiology

SUMMARY OF NEW FINDINGS OF THE THESIS  

1. The results of controlling postprandial blood glucose levels of replacing white rice by 50% or 100% of Pre-germinated brown rice (PGBR) in Diabetes Type 2 patients showed that have affected to control in postprandial blood glucose levels 
- Using 50% or 100% of PGBR that were lower in increasing postprandial blood glucose levels at 30, 60, and 90-min in comparison with using 100% white rice.
- Using 100% PGBR were lower in increasing postprandial blood glucose levels at 120-min in comparison with using 100% white rice.

2. The study of using PGBR diet in Diabetes type 2 patients for 16 weeks showed the good effects on controlling blood glucose, HbA1c and other biochemical, anthropometric parameters.
 - After 16 of PGBR diet, blood glucose level in PGBR group reduced from 8,44 ± 0,86 mmol/L to 7,15 ± 0,49 mmol/L (p<0,001), HbA1c reducing from 6,92% to 6,2% (p<0,001). It might combine PGBR with Diabetes drug that help to control and treatment Diabetes type 2 patients.
 - Using PGBR has affected to control anthropometric such as: waist circumference in PGBR group reduced 4,6 cm in comparison with baseline and waist/hip ratio reduced 0,06. And diastolic blood pressure of PGBR group was significant reduced in comparison with baseline (p<0,05).
 - Using PGBR has affected to blood lipid profiles. After using PGBR, total cholesterol, Triglycerid of PGBR group were significant reduced in comparison with baseline (p<0,05). And HDL-C of PGBR group was significant increased with baseline (p<0,05).

       Supervisors PhD student                           


Tải file tóm tắt Tiếng Việt tại đây: TTLA Tran Ngoc Minh_Tiếng Việt.pdf

Tải file tóm tắt Tiếng Anh tại đây: TTLA Tran Ngoc Minh_Tiếng Anh.pdf

Tải file toàn văn luân án tại đây: LA Tran Ngoc Minh.pdf


Tag: bệnh nhân đái tháo đường typ 2kiểm soát glucose máuhiệu quả sử dụng gạo lật nảy mầm

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Thông tin về các kết luận mới của Luận án NCS. Trần Ngọc Minh Thông tin về các kết luận mới của Luận án NCS. Trần Ngọc Minh
0.0/5 0