| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS. NGUYỄN VIỆT DƯƠNG

 

 Tên luận án: Nghiên cứu thực trạng dị hình tàn tật ở người mắc bệnhphong và hiệu quả một số biện pháp phục hồi chức năng tại 3 tỉnh Bắc Trung Bộ(2015-2017).

Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội họcvà tổ chức y tế                 
                     Mãsố: 62 72 01 64

Họ và tênnghiên cứu sinh: Nguyễn Việt Dương

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Văn Thao
             2.PGS.TS. Hồ Thị Minh Lý

Cơ sở đào tạo: ViệnVệ sinh Dịch tễ Trung ương 


TÓM TẮT NHỮNG KẾTLUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

 Luận án là công trìnhnghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn và có tính nhân văn. Luận án phản ánh thực trạng dị hình tàn tậtcủa người mắc bệnh phong (NMBP) và đánh giá nhu cầu phục hồi chức năng (PHCN) của NMBP tại ba tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa vàHà Tĩnh, năm 2015. Đồngthời, cung cấp bằng chứng về hiệu quả của một số biện pháp phục hồi thể chất vàtâm lý xã hội cho NMBP tại tỉnh Nghệ An. Khuyến nghị của luận án góp phần làmphong phú các giải pháp nâng cao chất lượng PHCN cho NMBP, giảm kỳ thị của ngườidân giúp NMBP hoà nhập cộng đồng.

1. Thực trạng dị hình tàn tật và nhu cầu PHCN của NMBP  tại ba tỉnh Nghệ An, Thanh Hóavà Hà Tĩnh năm 2015:

- 68,1%NMBP tàn tật độ 2 (ở nam là 70,2% cao hơn so với nữ là 65,6%); 70,9% NMBP thểnhiều khuẩn (MB). Vị trí tàn tật chủ yếu ở tay, chân và mắt (55,4% đến 90,6%).
- Nhucầu phục hồi thể chất đạt từ 2,9% đến 93,9% bằng vật lý trị liệu; từ 2,9% đến57,4% bằng phẫu thuật chỉnh hình.
- Nhucầu phục hồi tâm lý – xã hội cao: tỷ lệ NMBP tự kỳ thị ở mức 2 chiếm 65,2%; mức3 chiếm 26%; tỷ lệ NMBP kỳ thị tiếp thu ở mức 3 là 15,1% và ở mức 4 là 3,9%

2. Hiệuquả của một số biện pháp phục hồi thể chất và tâm lý xã hội cho NMBP tại tỉnhNghệ An: 

-  Hiệu quả phục hồi thể chất:
+ Tỷ lệNMBP được phục hồi theo nhu cầu đạt 47,2% với tổn thương ở mặt; 76,0% với tổnthương ở bàn chân và 96,6% với tổn thương ở bàn tay.
+ Tăngtỷ lệ NMBP có tàn tật độ 0 (chỉ số hiệu quả đạt 80,4% với p<0,05).

 Hiệu quả phục hồi tâm lý - xã hội:
+ Hiệuquả đối với NMBP: Giảm mức độ tự kỳ thị đạttừ 47,7% đến 98,9%. Chỉ số hiệu quả giảmmức độ kỳ thị tiếp thu đạt từ70,6% đến 94,2%.
+ Hiệuquả đối với người dân: Chỉ số hiệu quảtăng tỷ lệ có kiến thức đúng và có thái độ đúng đạt từ 6,3% - 100%. Chỉ sô hiệu quả giảm tỷ lệ kỳ thị ở mức 3 và mức 4 đạt từ 9,4% - 20,6%.Không còn người dân xa cách mức 3 và 4 đối với NMBP.
+ Hiệuquả đối với nhân viên y tế: Chỉ số hiệuquả tăng tỷ lệ có nhận thức đúng đạt từ 7,6% - 100%.Chỉ sô hiệu quả giảm tỷ lệ kỳthị ở mức 3 đạt 25,1%. Không còn nhân viên y tế xa cách mức 3 vàmức 4 đối với NMBP./.
   

 TM. TẬP THỂ HƯỚNG DẪN                                        NGHIÊN CỨU SINH
 

INFORMATION ON NEW FINDINGS OF THE PHD THESIS 

Thesis title: Study leprosy-related deformities and effectiveness of some rehabilitation methods in three north central provinces (2015-2017)

Major: Preventive Medicine 
Code: 9 72 01 63

Full name of PhD candidate: Nguyen Viet Duong
Name of Supervisors:    1. Assoc.Prof. Pham Van Thao
2. Assoc.Prof. Ho Thi Minh Ly

Training institution: National Institute of Hygiene and Epidemiology  

SUMMARY ON NEW FINDINGS OF PHD THESIS

 The thesis is a scientific research with practical values and humanity values. The thesis reflects the real situation of deformation disability among leprosy patients (LP) and evaluation of the needs for rehabilitation among leprosy patients in three provinces including Nghe An, Thanh Hoa, Ha Tinh in 2015. At the same time, it provides the evidence on the effectiveness of some physical and psychosocial rehabilitation measures for leprosy patients in Nghe An province. The recommendation of this thesis contributes to diversifying the measures aiming at improving the quality of rehabilitation for leprosy patients, reducing stigma of other people and helping leprosy patients integrating in the community.

 1. The situation of deformation disability and needs for rehabilitation among leprosy patients in Nghe An, Thanh Hoa and Ha Tinh in 2015:
 - 68.1% of leprosy patients with degree 2 of disability (70.2% in males and 65.6% in females); 70.9% leprosy patients with multibacillary (MB). The disability occurs mainly on hand, foot and eye (from 55.4% to 90.6%).
 - The needs for physical rehabilitation were between 2.9% and 93.9% with physical therapy; from 2.9% to 57.4% by surgery.
 - The needs for psychosocial rehabilitation were high: the percentage of level-2 self-stigma among leprosy patients were 65.2%; level 3 was 26%, the percentage for level 3 perceived stigma was 15.1% and level 4 was 3.9%.

 2. Effectiveness of some physical and psychosocial rehabilitation measures for leprosy patients in Nghe An province: 

 - Effectiveness on physical recovery: 

 + The percentage of leprosy patients recovered to expected level was 47.2% among patients with facial deformities; 76.0% among patients with foot deformities and 96.6% among those who with hand deformities.
 + Increase the percentage of leprosy patients at degree 0 (effectiveness index: 80.4% with p<0.05). 

 - Effectiveness on psychosocial rehabilitation: 

 + Effectiveness on leprosy patients: reduce the self-stigma reaching 47.7% to 98.9%. The effectiveness index for perceived stigma reduction reached 70.6% to 94.2%. 
 + Effectiveness on people in community: effectiveness index for the increase in correct knowledge and attitude reached 6.3%-100%. The effectiveness index for reduction in level 3 and 4 stigma reached 9.4%-20.6%. There has been no person with level 3 and 4 discrimination toward leprosy patients.
 + Effectiveness on health care workers: the effectiveness index for the increase in correct knowledge reached 7.6% 

- 100%. The effectiveness index for the decline of level 3 stigma reached 25.1%. There has been no health care worker with level 3 and 4 discrimination toward leprosy patients.
Hanoi, April 02nd, 2018

 
ON BEHALF OF SUPERVISORS PHD CANDIDATEAssoc. Prof. Pham Van Thao Nguyen Viet Duong
 
Tải file tóm tắt Tiếng Việt tại đây: Tom tat luan an_N.Việt Dương_Tiếng Việt.pdf

Tải file tóm tắt Tiếng Anh tại đây: Tom tat luan an_N.Việt Dương_Tiếng Anh.pdf

Tải file toàn văn luân án tại đây: Toàn văn luận án_N.Việt Dương.pdf


Tag: 3 tỉnh bắc trung bộ (2015-2017)số biện pháp phục hồi chức nănghiệu quảngười mắc bệnh phong

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS. NGUYỄN VIỆT DƯƠNG THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS. NGUYỄN VIỆT DƯƠNG
0.0/5 0