| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

Thông tin về luận án của NCS Võ Thị Kim Anh


 Tên luận án:"Thực trạng hành nghề y tư nhân và hiệu quả biện pháp quản lý người bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp tại Bình Dương”

Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế
Mã số: 6270164

 Họ và tên nghiên cứu sinh: Võ Thị Kim Anh
 Họ và tên cán bộ hướng dẫn:
1. PGS TS. Nguyễn Văn Tập
  2. TS. Trần Văn Hưởng
 Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương

 TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án nghiên cứu có những điểm mới về khoa học và giá trị thực tiễn:
 - Nêu được đặc điểm hành nghề y tế tư nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2013, qua 484 phòng khám đa khoa và chuyên khoa về nội tổng hợp; tỷ lệ 91,5% phòng khám đạt tiêu chuẩn và quy định hồ sơ bệnh án.
 - Phòng khám đa khoa tư nhân thực hiện nghiên cứu bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp; Tỷ lệ người đến khám chữa bệnh về đái tháo đường là 24,2%; tăng huyết áp là 56,6%; Người bệnh có kiến thức đúng về bệnh đái tháo đường tỷ lệ 43,1%  và về tăng huyết áp là 58,2%; Người bệnh hài lòng về việc tư vấn tỷ lệ thấp 18,4% và  46,1% về khám chữa bệnh;
 - Thành lập phòng khám bác sĩ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân; Thực hiện có hiệu quả về quản lý bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp bằng phần mềm vi tính. Với 5 hoạt động: (1) Xây dựng, tổ chức quản lý hoạt động phòng khám bác sĩ gia đình. (2) Quản lý người bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp. (3) Tư vấn và truyền thông giáo dục sức khỏe. (4) Theo dõi, xét nghiệm, phát hiện bệnh sớm. (5) Sơ cấp cứu và chuyển viện tại nhà; Kết quả, tỷ lệ người bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp ổn định và kiến thức của người bệnh tăng sau can thiệp so với trước can thiệp (p <0,05).
 - Can thiệp đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, đáp ứng nhu cầu và tăng sự hài lòng và niềm tin của người bệnh về công tác quản lý khám chữa bệnh, tư vấn và thái độ phục vụ của nhân viên y tế tại phòng khám bác sĩ gia đình. 
 2. Nghiên cứu có tính ứng dụng cao, có giá trị tác động đến hoạt động và sự phát triển toàn diện của mô hình bác sĩ gia đình trong giai đoạn tiếp theo; đặc biệt, xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình giai đoạn 2013 – 2020 của Bộ Y tế.

TM.TẬP THỂ HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH
 
INFORMATION ABOUT NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS
 Thesis tittle: "The status of private medical practice and the effective management of diabetes, hypertensive patients in BinhDuong Province"
Specialization: Sociological and Hygiene Health Organization 
 Code: 6270164
Name of PhD student: Vo Thi Kim Anh
 Name of Supervisors:  
 1. Assoc. Prof. PhD. Nguyễn Văn Tập
 2. PhD. Tran Van Huong
Training institutions: National Institute of Hygiene and Epidemiology   
SUMMARY OF THE NEW FIDINGS OF THESIS
 1. The dissertation study contains new issues about science and practical value of the subject
- To identify the characteristics of private medical practice in Binh Duong Province with over 484 polyclinics and specialist in general internal medicine in 2013; 91.5% of the clinics met the standards and regulations of patient records.
- Private polyclinics carried out the research of diabetes, hypertension; the prevalence of diabetes patients was 24.2%; hypertension was 56.6%; the rate of patients with proper knowledge about diabetes and hypertension were 43.1% and 58.2%; the rate of patients who were satisfied with the health care and the consultation were respectively 46.1% and 18.4%.
- To establish the family practice clinics which belong to private clinics; to manage diabetes, hypertension effectively by using computer software. There were 5 activities: (1) Building, organising and managing the activities of family practice clinics. (2) Managing diabetes, hypertension patients. (3) Health consultation, education and communication. (4) Monitoring, testing, detecting early. (5) First Aid and referral at home; The result showed that the proportion of patients with diabetes and hypertension was stable; and knowledge of the patients increased after the intervention than that of before the intervention (p <0.05).
- The interventions improved the efficiency in managing the diabetes and hypertension; met the requirement and increased the satisfaction and confidence of patients in the management of health care, consultation and attitude of the medical staff at the family clinics.

 2. The research has a high applicability, valid impaction on activities and the comprehensive development of the family clinic model in the next stage; in particular, building and developing the family clinic model in the period 2013 - 2020 by the Ministry of Health.

ON BEHALF OF SUPERVISORS PhD STUDENT

Toàn văn luận án: Luan an Vo Thi Kim Anh.pdf
                           


Tag: bình dươngtăng huyết áphiệu quả biện pháp quản lý người bệnh đái tháo đườngtư nhân

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Thông tin về luận án của NCS Võ Thị Kim Anh Thông tin về luận án của NCS Võ Thị Kim Anh
3.5/5 3