| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS NGUYỄN THỊ MINH TÂM


Tên luận án: Hiệu quả điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Yên Bái, 2014-2015.
Chuyên ngành: Y tế công cộng
Mã số: 62.72.03.01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Minh Tâm

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. GS.TS.Nguyễn Thanh Long

2. PGS.TS.Nguyễn Thị Lan Anh

Cơ sở đào tạo: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

 1. Là nghiên cứu đầu tiên mô tả khá đầy đủ thực trạng về nhân khẩu, xã hội học, đặc điểm của người nghiện ma tuý trước khi tham gia điều trị bằng thuốc methadone tại các tỉnh miền núi Điện Biên, Lai Châu và Yên Bái (2014), với các đặc điểm như:

 - Người nghiện các chất dạng thuốc phiện tham gia điều trị methadone hầu hết trong độ tuổi 30 – 49, là nam giới, dân tộc Kinh. Heroin được sử dụng nhiều nhất và chủ yếu sử dụng qua đường tiêm chích. Hầu hết các đối tượng đã thực hiện cai nghiện ma túy nhưng đều thất bại.

 - Tỷ lệ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường máu khá cao như viêm gan C (24,4%), viêm gan B (11,7%) và đang điều trị ARV (10,7%).

 - Phần lớn người nghiện có điểm chất lượng cuộc sống trung bình. Tính trên thang 100 điểm, lần lượt là sức khỏe thể chất (60,2 điểm), sức khỏe tâm thần (61,2 điểm), mối quan hệ xã hội (50,3 điểm) và môi trường (58,8 điểm).

 2. Nghiên cứu đã cung cấp thêm bằng chứng khẳng định hiệu quả của chương trình điều trị methadone trong việc giảm sử dụng chất gây nghiện, giảm hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân:

 - Tỷ lệ người sử dụng chất gây nghiện giảm từ 36,2% xuống còn 16,5% sau điều trị; Tỷ lệ người sử dụng heroin giảm từ 31,7% xuống 10,9% (p<0,01); Kết quả xét nghiệm nước tiểu dương tính với heroin của bệnh nhân giảm từ 100% khi trước điều trị xuống 0,6% sau 12 tháng (p <0,01).

 - Tỷ lệ bệnh nhân tiêm chích ma túy giảm từ 23,7% xuống 12,7% sau 12 tháng (p <0,01).

 - Điểm sức khoẻ thể chất của bệnh nhân tăng từ 60,0 lên 63,1 sau điều trị; Mối quan hệ xã hội tăng từ 50,3 lên 53,7 (p<0,05) sau điều trị.

 3. Kết quả từ nghiên cứu cũng chỉ ra những yếu tố mang đặc trưng của các tỉnh miền núi ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị methadone:

 - Yếu tố ảnh hưởng đến tiếp tục sử dụng heroin trong quá trình điều trị: dân tộc thiểu số, đã ly dị/ly thân/goá, sử dụng ma túy 30 ngày trước thời điểm nghiên cứu;

 - Yếu tố ảnh hưởng đến bỏ điều trị methadone: tuổi trẻ (<30), dân tộc Kinh, đang độc thân, công việc bất ổn, mới sử dụng ma túy, sử dụng ma túy 30 ngày trước thời điểm nghiên cứu, và ở xa cơ sở điều trị.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 .năm 2018


Đại diện tập thể hướng dẫn  Nghiên cứu sinh

  Nguyễn Thị Lan Anh    Nguyễn Thị Minh Tâm
 
INFORMATION ABOUT NEW FINDINGS OF THE PHD THESIS

Title: Effectiveness of methadone maintenance treatment in Dien Bien, Lai Chau and Yen Bai, 2014-2015.

 Specialization: Public Health
 Code: 62.72.03.01
 

Name of PhD student : Nguyen Thi Minh Tam
 

Supervisors:  1. Prof.Nguyen Thanh Long, MD; PhD.
 
2. Assoc. Prof .Nguyen Thi Lan Anh, MD; PhD.

Training Institution:National Institute of Hygiene and Epidemiology

SUMMARY OF NEW FINDINGS OF THE THESIS

 1.The first study to fully describe the demography, sociology and characteristics of drug addicts before participating in methadone treatment in the mountainous provinces of Dien Bien, Lai Chau and Yen Bai (2014), with features such as:

 - Opium addicts participate in methadone treatment mostly in the age group of 30 to 49, male, Kinh ethnic. Heroin is most commonly used and is mainly injected. Most of the subjects who have had drug rehabilitation failed.

 - The prevalence of infectious diseases through blood is quite high, such as hepatitis C (24.4%), hepatitis B (11.7%) and ARV treatment (10.7%).

 - Most drug addicts have an average quality of life. On the scale of 100 points, respectively, physical health (60.2 points), mental health (61.2 points), social relations (50.3 points) and environment (58.8 points).

 2. The study provides further evidence that the methadone treatment program is effective in reducing addictive substances use, reducing the risk behavior of HIV infection and improving the quality of life for patients:

 - The rate of addictive substances users decreased from 36.2% to 16.5% after treatment; The percentage of heroin users decreased from 31.7% to 10.9% (p <0.01); Urine test results are positive for heroin of patients dropped from 100% at pre-treatment to 0.6% after 12 months (p <0.01).

 - The rate of injecting drug users declined from 23.7% to 12.7% after 12 months (p <0.01).

 - The patient's physical health score went up from 60.0 to 63.1 after treatment; The social relationship score also grew from 50.3 to 53.7 (p <0.05) after treatment.

 3. Results from the study also reveal the characteristics of mountainous provinces that affect the effectiveness of methadone treatment:

 - Factors that affect the continued use of heroin during treatment: Ethnic minority, divorced/separated/widower/widow, drug use 30 days before study time;

 - Factors that affect the abandonment of methadone treatment: youth (<30), Kinh ethnic, celibate, job instability, new drug use, drug use 30 days before study time and far away from the treatment facility.

Supervisors PhD student


Nguyen Thi Lan Anh Nguyen Thi Minh Tam
Tải file tóm tắt Tiếng Việt tại đây: Tóm tắt luận án_Tiếng Việt_N.T.M.Tâm.pdf

Tải file tóm tắt Tiếng Anh tại đây: Tóm tắt luận án_Tiếng Anh_N.T.M. Tâm.pdf

Tải file toàn văn luân án tại đây: Luận án _Nguyễn Thị Minh Tâm.pdf 
Mã số: DV04-QT10-BM11 Ngày ban hành: 22/01/2016


Tag: 2014-2015yên báilai châutỉnh điện biên

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS NGUYỄN THỊ MINH TÂM THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS NGUYỄN THỊ MINH TÂM
0.0/5 0