| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

Thông tin về các kết luận mới của Luận án NCS. Trần Quốc Thắng


 Tên luận án: “Chất lượng cuộc sống của nạn nhân, người nhà nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin và hiệu quả giải pháp can thiệp”

Chuyên ngành:   Y học Dự phòng
Mã số :                 9 72 01 63

 Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Quốc Thắng          
 Họ và tên cán bộ hướng dẫn :   GS.TS Lê Bách Quang
                                                PGS.TS Dương Thị Hồng

 Cơ sở đào tạo:                Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Tóm tắt những kết luận mới của luận án:

1.Chất lượng cuộc sống của nạn nhân,người nhà nạn nhân dioxin

 Nạn nhân chất độc da cam/dioxin là những người suốt đời bị ảnh hướng đến sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Kết quả nghiên cứu cho thấy.
Hầu hết nạn nhân đều có tình trạng suy giảm nhận thức, có 65,1% suy giảm nhận thức mức độ trung bình, 15,2% mức độ nặng. Hầu hết nạn nhân có ít nhất một triệu chứng về hành vi, tâm thần. Có 57,7% nạn nhân có rối loạn vận động, 56,1% có rối loạn cảm xúc, 60,4% có dấu hiệu hoang tưởng, 78,5% có dấu hiệu trầm cảm, 78% có kích động hoặc hung hãn và 80,3% có rối loạn hành vi ban đêm. Chất lượng cuộc sống của nạn nhân dioxin thấp chỉ đạt 42,08% - 42,25% so với mức điểm chất lượng cuộc sống tốt nhất. Mức độ suy giảm nhận thức, mức độ trầm trọng của các triệu chứng hành vi, tâm thần càng nặng thì CLCS càng bị suy giảm.
Có 56,1% người nhà nạn nhân có gánh nặng chăm sóc ở mức độ rất nghiêm trọng, 39,9% ở mức độ nghiêm trọng. Người nhà nạn nhân của những nạn nhân có biểu hiện rối loạn triệu chứng hành vi tâm thần nặng có chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe tâm thần thấp hơn đáng kể so với người nhà nạn nhân nhóm nhẹ và trung bình (p <0,001).

2. Hiệu quả giải pháp chăm sóc sức khỏe tâm thần nâng nâng cao CLCS cho nạn nhân và người nhà nạn nhân dioxin

 Nghiên cứu đã xây dựng thành công “ Giải pháp chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nạn nhân và người nhà nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại cộng đồng”.
 Hiệu quả can thiệp đối với nạn nhân: Tăng tình trạng nhận thức chung lên 32,2%; giảm mức độ trầm trọng các triệu chứng hành vi, tâm thần 23,6%; giảm mức độ ảnh hưởng của các triệu chứng hành vi, tâm thần 28,9%; tăng điểm chất lượng cuộc sống 11,6% - 14%. Hiệu quả can thiệp đối với người nhà nạn nhân dioxin: Giảm gần 4 điểm gánh nặng chăm sóc, tăng điểm sức khỏe thể chất 35,3%, tăng điểm sức khỏe tâm thần 31,9%.

  Đại diện người hướng dẫn                   Nghiên cứu sinh 
   (Ký và ghi rõ họ tên)     (Ký và ghi rõ họ tên)


INFORMATION ON PRACTICAL VALUES OF THE THESIS

 Thesis topic: “Quality of life of Agent Orange/Dioxin victims, their families and effectiveness of intervention”

 Major: Preventive Medicine
Code: 9 72 01 63

 PhD Candidate’s full name: Tran Quoc Thang
 Supervisors’ full names: 1. Prof. Le Bach Quang, Ph.D

  2. Assoc. Prof. Duong Thi Hong, Ph.D

  Training institution: National Institute of Hygiene and Epidemiology 

Summary of new conclusions of thesis:

1. Quality of life of Dioxin victims and their families
 Agent Orange/Dioxin victims are people whose health is lifelong influenced physically and mentally. Research result has shown that:
 
 Most victims suffer cognitive impairment, 65.1% have cognitive impairment at medium level, 15.2% at severe level. Most victims have at least one behavioral, mental symptom. 57.7% victims have movement disorders, 56.1% have emotional disorders, 60.4% have signs of paranoia, 78.5% have signs of depression, 78% have agitation or aggression and 80.3% have behavioral disorders at night. Life quality of Dioxin victims is low, only reaches 42.08% - 42.25% compared to best life quality score. The more serious cognitive impairment level, severe level of behavioral, mental symptoms become, the more decline life quality is in.

 The burden of care and quality of life of Dioxin victims’ families are determined. 56.1% victims’ families have burden of care at extremely severe level, 39.9% at severe level. Members of families whose victims have severe expression of behavioral, mental symptom disorders have life quality related to mental health much lower than members of families whose victims have mild and medium expression (p<0.001).

2. Effectiveness of intervention for taking care of mental health for Agent Orange/Dioxin victims and their families

 Research has successfully built up “Intervention for taking care of mental health for victims, Dioxin victims’ families in the community” and reached high intervention effectiveness for both victims and their family, specifically are:

 - Intervention effectiveness for victims: General cognitive status increases by 32.2%; severe level of behavioral, mental symptoms decreases by 23.6%; influential level of behavioral, mental symptoms decreases by 28.9%; life quality score increases by 11.6% - 14%.

 - Intervention effectiveness for Dioxin victims’ families: Burden of care decreases by nearly 4%, physical health score increases by 35.3%, mental health score increases by 31.9%.

Hanoi, …………………. 2018

Representative of supervisors PhD candidate
Assoc. Prof. Duong Thi Hong, Ph.D                    Tran Quoc ThangTải file tóm tắt Tiếng Việt tại đây: Tóm tắt luận án_Tiếng Việt_Trần Quốc Thắng.pdf

Tải file tóm tắt Tiếng Anh tại đây: Tóm tắt luận án_Tiếng Anh_Trần Quốc Thắng.pdf

Tải file toàn văn luân án tại đây: LUAN AN_Trần Quốc Thắng.pdf

Tag: hiệu quả giải pháp can thiệpngười nhà nạn nhân chất độc dacam/dioxinnạn nhânchất lượng cuộc sống

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Thông tin về các kết luận mới của Luận án NCS. Trần Quốc Thắng Thông tin về các kết luận mới của Luận án NCS. Trần Quốc Thắng
0.0/5 0