| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN CỦA NCS. ĐINH VIẾT TUYÊN


 Đề tài luận án: "Thực trạng viêm mũi dị ứng của công nhân dệt may công nghiệp và hiệu quả một số giải pháp can thiệp" 

Chuyên ngành: Dịch tễ học 
Mã số: 62.72.01.17

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đinh Viết Tuyên

Họ và tên người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Lê Minh Kỳ
                                                                   2. GS,TSKH. Vũ Minh Thục

Cơ sở đào tạo:  Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:

 1. Chỉ số vi khí hậu tại môi trường làm việc của công nhân hầu hết đều đạt tiêu chuẩn cho phép, tuy nhiên tỷ lệ Viêm mũi dị ứng của công nhân dệt may còn cao (30,5%).

 2. Tỷ lệ công nhân có dùng khẩu trang là cao (92,1%), tuy nhiên chỉ có ít (5,3%) dùng khẩu trang chuyên dụng và chỉ có rất ít công nhân (3%) có Kiến thức-Thái độ-Thực hành về bệnh Viêm mũi dj ứng.

 3. Rửa mũi bằng nước muối sinh lý hàng ngày sau ca làm việc và xịt mũi Avamys giúp phòng và điều trị hiệu quả VMDU với 53,7% công nhân không còn than phiền về triệu chứng sau can thiệp.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

 1. Các ứng dụng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn
 
 Đối với công nhân may mặc cũng như các nghành nghề khác tiếp xúc nhiều với bụi, việc rửa mũi bằng nước muối sinh lý sau ca làm việc cần được áp dụng rộng rãi nhằm phòng tránh các bệnh đường hô hấp nói chung cũng như bệnh Viêm mũi dị ứng nói riêng. Thêm vào đó, công nhân cần được trang bị các khẩu trang y tế chuẩn nhằm phòng tránh hiệu quả nhất bệnh đường hô hấp.

 2. Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu
 
 Cần triển khai mở rộng nghiên cứu việc rửa mũi cho công nhân trên qui mô rộng hơn cho các nghành nghề khác như công nhân quặng, công nhân xi măng, công nhân tiếp xúc với bột mì…để cho thấy hiệu quả của biên pháp này mang lại. Từ đó đưa ra qui định áp dụng bắt buộc áp dụng rửa mũi đối với công nhân sau mỗi ca làm việc.
                                                                               
Ngày 08 tháng 6 năm 2018

Đại diện người hướng dẫn  Nghiên cứu sinh

  PGS. TS. Lê Minh Kỳ        Đinh Viết Tuyên      
           

INFORMATION ABOUT THE NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS

Thesis title: "the reality of allergic rhinitis among textile industry workers and effectiveness of interventions "

Major: Epidemiology
Code: 62.72.01.17

Full name: Dinh Viet Tuyen          
                              
Full name of the instructor: 1. Assoc. Prof. Le Minh Ky
                                            2. Prof. SD. Vu Minh Thuc

Training institutions: National Institute of Hygiene and Epidemiology

SUMMARY OF THE NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS:

 1. The microclimate index in the working environment of workers was almost reaching the standard, but the rate of allergic rhinitis in workers is high (30.5%).

 2. The rate of workers wearing masks was high (92.1%), however, only 5.3% have used specialized masks and only a few workers (3%) have had KAP about allergic hinitis

 3. Nasal irrigation with saline daily after work and spray Avamys for effective prevention and treatment of the allergic rhinitis: 53.7% of workers no longer complain about symptoms after intervention.

APPLICABILITY IN PRACTICE OR OPEN QUESTIONS NEED FURTHER STUDY

1. Applications and applicability in practice

    For textile workers as well as other occupations exposed to dust, the nasal irrigation with physiological saline after work should be widely applied to prevent respiratory diseases. In addition, workers should be equipped with standard medical masks to prevent most respiratory diseases.

2. Open questions need further study

   The widespread use of nasal irrigation should be extended to other industries such as ore workers, cement workers, workers exposed to flour, etc., to demonstrate the effectiveness of this approach. From there, it is mandatory to apply nasal wash to workers after each shift.

                                                                                     Hanoi, June 8, 2018
                 

  Instructor     PhD student      Assoc. Prof. Le Minh Ky           Dinh Viet Tuyen
                  

Tải file tóm tắt Tiếng Việt tại đây: Tóm tắt luận án_Tiếng Việt_ Đinh Viết Tuyên.pdf

Tải file tóm tắt Tiếng Anh tại đây: Tóm tắt luận án_Tiếng Anh_Đinh Viết Tuyên.pdf

Tải file toàn văn luân án tại đây: Toàn văn luận án_Đinh Viết Tuyên.pdf
Tag: số giải pháp can thiệphiệu quảcông nhân dệt may công nghiệpthực trạng viêm mũi dị ứng

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN CỦA NCS. ĐINH VIẾT TUYÊN THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN CỦA NCS. ĐINH VIẾT TUYÊN
0.0/5 0