| Đường dây nóng | Ban biên tập | Video Clip | Liên hệ |

Nội dung hoạt động của Dự án

1. Hàng năm Ban chủ nhiệm Dự án xây dựng chương tình, kế hoạch hoạt động phòng chống bệnh dại (PCBD) chung trong cả nước, báo cáo Lãnh đạo Bộ y tế phê duyệt kế hoạch hoạt động.
    2. Ban Chủ nhiệm Dự án và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ y tế chỉ đạo các địa phương trong cả nước thực hiện kế hoạch hoạt động đã được Lãnh đạo Bộ y tế phê duyệt.
    3. Kinh phí hoạt động của Dự án do Bộ Y tế cấp trong ngân sách hoạt động thường xuyên của Bộ. Kinh phí hàng năm được cấp từ 150 - 650 triệu đồng. Tổng số kinh phí được cấp trong 14 năm (1996-2009 ) là trên 4 tỷ đồng.
    4. Các hoạt động cụ thể: Do kinh phí được cấp hàng năm không nhiều nên kế hoạch hoạt động của Dự án tập trung vào các nội dung chính sau:
Hoạt động thường xuyên: đôn đốc các tỉnh/thành phố thực hiện tốt dịch vụ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho bệnh nhân tại các điểm tiêm, điều tra bệnh nhân tử vong, thống kê báo cáo đầy đủ và kịp thời.
Tập huấn, đào tạo mạng lưới cán bộ chuyên trách và cộng tác viên cộng đồng:Mỗi năm tổ chức từ 25-35 lớp tập huấn. Đối tượng tham gia tập huấn bao gồm cán bộ chuyên trách và phụ trách khoa Dịch tễ thực hiện công tác PCBD của các Viện Khu vực, các tỉnh/thành phố, các huyện/ thị. Phần lớn các lớp tập huấn đều có sự tham gia của cán bộ Ngành thú y, Khoa Truyền nhiễm, Truyền thông,....Mục tiêu là xây dựng được mạng lưới tham gia hoạt động PCBD từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và những huyện điểm có thể xây dựng đến tuyến xã.
Truyền thông giáo dục: Xây dựng các nội dung truyền thông có tính phổ cập đến cộng đồng như: thông điệp; giáo dục từ xa; phổ biến kiến thức trên truyền hình, truyền thanh; phim truyện; tờ rơi, áp phích....một số nội dung tài liệu tuyên truyền đã in thành băng, đĩa làm tài liệu truyền thông cho cán bộ tuyến cơ sở.
Chỉ đạo các tỉnh trọng điểm: đây là một nội dung trọng tâm, Dự án tập trung kinh phí, nhân lực cho các tỉnh có bệnh dại phát triển cao từ 10- 45 ca tử vong/năm/tỉnh. Số tỉnh trọng điểm dao động từ10-20 tỉnh/năm.

Tag: dự án

Bình luận

Bạn cần phải Đăng nhập trước khi gửi bình luận.
 
Nội dung hoạt động của Dự án Nội dung hoạt động của Dự án
4.0/5 39